background

Úvodem

 

„Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za tím, co mi nepřísluší. Ano, uklidnil jsem se, utišil svou duši. Tak jako se ukonejší dítě u své matky, tak se ve mně ukonejšila má duše. Izraeli, očekávej Hospodina, nyní i navěky.“ Žalm 131

 

ThMgr. Dobromil Malý (1924-2007) Věčná a vděčná mu buď paměť.

ThMgr. Dobromil Malý (1924-2007) Věčná a vděčná mu buď paměť.

  

 

Náboženská obec Kojetín

 

Nachází se v okrese Přerov mezi Kroměříži, Přerovem a Olomoucí a patří tak do olomoucké diecéze a je součástí mikroregionu Střední Haná. Jen v Kojetíně má přes 150 členů, farářem byl br. ThMgr. Dobromil Malý a zajímavostí je bohoslužebné místo – Husův sbor v Kojetíně (jedna z nejstarších synagog ve střední Evropě, založení již r. 1454) nacházející se v Husově ulici č.p. 796/57. K bývalé synagoze patří také rabínský dům, naposledy židovská škola (budova naproti), která slouží jako farní dům NO.

 

V současné době NO spravuje farářka ses. Olga Malá (s Boží pomocí přijala kněžské svěcení 30. června 2007 v Husově sboru). Druhým duchovním byl ustanoven Jiří Pleva (kazatel), povolán ke službě kazatelské a učitelské.

 

Náš „kostelníček“

"I ten tvor Boží ví, že nejlepší je držet se v bezpečí Hospodinova domu."

  

Kdo jsme?

 

Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojuje snaha navrátit se k Bohu cestou, kterou nám ukázal Ježíš z Nazareta, kterou hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce, putovali po ní Mistr Jan Hus a husité i Dr. Karel Farský a zakladatelská generace této církve.

 

Základní rysy

 

1. Úcta k vědecké pravdě a otevřenost vůči světu

Poslední Pravda je jen jedna. Poznávání této konečné Pravdy je pouze částečné. Pravdu chápeme nejen jako princip poznání, ale jako odpovědný vztah k Bohu i k člověku. Co je pravdivé, je i dobré (charakter etický); co je pravdivé, je i krásné (charakter estetický). S tím souvisí kladný a otevřený vztah ke světu vůbec. Věrné zvěstování evangelia současnému člověku znamená dějinnou tvořivou moc.

 

2. Apostolicita a reformační charakter

Obojí chápeme duchovně. Apoštolskost církve je určena věrným uchováváním a předáváním ryzí biblické zvěsti a její aktualizaci oživující mocí Ducha svatého. Reformační charakter spočívá v neustálém pročišťování církevní tradice na základě biblické zvěsti pod normou Ducha Kristova.

 

3. Zpřítomnění jako liturgický princip

 Sám živý Kristus, který se z Otcova příkazu a podle svých slibů v moci Ducha svatého spásně zpřítomňuje při svátostném jednání církve, si z ní činí své tělo na této Zemi.

 

4. Presbyterní zřízení s episkopálními prvky

Vychází z obecného kněžství Kristova lidu. Služby kněžství celé obecné církve Kristovy jsou přenášeny při svěcení kněžstva "na osoby způsobilé a osvědčené", muže a od roku 1947 i ženy, aby byla zajišťována nezkrácenost a jednota tří Kristových úřadů (prorockého - učitelského, královského - pastýřského, kněžského - obětního). Služby jsou rozčleněny podle míry svěřené odpovědnosti na službu jáhenskou, kněžskou a biskupskou. Presbyterním zřízením se míní účast zvolených presbyterů (starších) na řízení církve.

 

Církev československá husitská se ve svém učení dává vést svědectvím a zvěstí Bible. Z církevní tradice přijímá to, co je s Písmem svatým ve shodě. Biblická orientace jí otevřela důležité poznání, že existuje jediná církev Kristova na celém světě, která je složena z křesťanů ve všech organizacích křesťanských církví. Základem církevního života jsou pravidelné nedělní bohoslužby s liturgií Dr. Karla Farského. Bohoslužba má dva vrcholy - zvěstování biblického poselství Božího slova a zpřítomnění Krista jako živého Pána církve a skrytého Pána dějin ve společenství při večeři Páně. Církev vysluhuje sedm svátostí - křest, biřmování, večeři Páně, pokání, manželství, útěchu nemocných a svěcení kněžstva. Církev zajišťuje shromáždění duchovní péče o děti, mládež a dospělé a koná pravidelné biblické hodiny. Duchovní a jeho spolupracovníci se starají také o osobní duchovní péči, a to zejména při návštěvách v rodinách, u nemocných, osamělých, pozůstalých a dalších zájemců o setkání s představiteli církve. Duchovního lze požádat o tzv. pastorační rozhovor anebo o soukromou zpověď. Duchovní je vázán zpovědním tajemstvím.

 

Vyznání víry

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat. Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!

 

Stručná historie

Církev československá husitská vznikla o Vánocích 1919, kdy byla v řadě římskokatolických kostelů slavena po téměř 300 letech poprvé bohoslužba v českém jazyce. Za souhlasu mnoha věřících byla vyhlášena 8.1.1920 v Praze radikálním křídlem modernistického reformního hnutí římskokatolického duchovenstva v čele s ThDr. Karlem Farským, který byl později zvolen jejím prvním patriarchou. Církev československá husitská má 296 náboženských obci, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě. V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a Ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s Diecézní radou. V čele sboru stojí farář nebo administrátor a Rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

 

Kde nás najdete?

Církev československá husitská má 296 náboženských obci, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě. Následující schematická mapka poskytuje zhruba zachycuje území jednotlivých diecézí:

 

Mapa diecézí

 

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a Ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s Diecézní radou. V čele sboru stojí farář nebo administrátor a Rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

 

Po kliknutí se obrázky zvětší:

image005

 

image003

 

 

 

Svátosti

Věříme, že v určitých úkonech konaných církví z pověření Kristova působí vzkříšený Ježíš svou zachraňující mocí. Můžeme tak i dnes prožít odpuštění hříchů, posilu a povzbuzení, zmocnění Duchem svatým. Podle tradice uznáváme 7 svátostí: křest, biřmování, večeře Páně, pokání, útěcha nemocných, manželství, svěcení kněžstva.

 

Úřední hodiny v NO Kojetín i Tovačov jsou od pondělí do čtvrtka od 9,00 do 15,00 hod. na faře v Kojetíně, případně dle dohody.

 

Pastorační návštěvy se vykonávají pravidelně dle aktuální potřeby či po domluvě (po domácnostech, po nemocnicích, po LDN, po Domovech důchodců a Domech s pečovatelskou službou v okolí). Již tradičně je cca každý měsíc navštěvován DD v Tovačově, kde své dny tráví hned několik členů tamější ale i kojetínské či přerovské NO.

 

Z historie a současnosti NO Kojetín

 

R. 1927-1929

 • Vznik samostatné náboženské obce CČSH v Kojetíně (br. far. Václav Zháněl, původně z NO Tovačov, která byla samostatná již od r. 1921).

 

R. 1953 

 • Je slavnostně otevřen Husův sbor v Kojetíně, po opravě a částečné přestavbě původní židovské synagogy. Farářem v té době byl br. far. Zdeněk Šebík (později farář Husova sboru v Olomouci). Práce na sboru vedl zednický mistr br. Jan Chovanec, předs. RS byla ses. Marie Silňoušková, později br. Štábl.

 

R. 1958

 • NO Kojetín přebírá br. far. Mgr. Dobromil Malý a působí v ní do až do své smrti (+2.5.2007). Před Kojetínem sloužil br. far. Malý např. v NO Třebíč, Náměšť n/O a Morkovice, kde pomáhal zbudovat sbor Jana Blahoslava...

 

R. 1990

 • Manželka br. far. Mgr. Dobromila Malého, ses. Olga Malá (už dříve katechetka CČSH), přijímá jáhenské svěcení a působí jako farářka v NO Tovačov a jeho diasporách  (především Skalka a Polkovice).

 

R. 1992-1993

 • Za přítomnosti potomků původních kojetínských Židů (kteří přijeli z Ameriky, Anglie či Izraele) jsou slavnostně odhaleny pamětní desky, jako vzpomínka na tragické události r. 1942, kdy byla kojetínská židovská obec odvlečena do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

 

R. 1998-2001-2002

 • Generální oprava Husova sboru: rekonstrukce střechy, zajištění statiky, zaizolování základů, fasáda (prostředky poskytl fond Ministerstva kultury, Památkový úřad v Přerově a pokladna NO Kojetín).

 

R. 2004

 • NO Kojetín a Tovačov dostávají posilu v podobě příchodu pastoračního asistenta, a tím se, na popud ses. biskupky olomoucké Mgr. Jany Šilerové, stává vnuk manželů Malých, Jiří Pleva (také z Kojetína).

 

R. 2005-2006 

 • Rekonstrukce celé Husovy ulice, úprava okolí Husova sboru (kompletní náklady hradí město Kojetín a regionální fond EU rozvoje venkova).
 • Počínaje 1. březnem je Jiří Pleva ustanoven v NO Kojetín a Tovačov jako kazatel
 • Účast na „půlnoční bohoslužbě“ opět překročila číslo 40. Na Štědrý večer se v Husově sboru sešlo celkem 47 věřících, příznivců a hostů...

 

R. 2007

 • 2.5.2007 odchází z tohoto světa br. far. ThMgr. Dobromil Malý, který obětavě sloužil v NO Kojetín 50 let. Věčná a vděčná mu buď paměť. Bohoslužbu na rozloučenou sloužila ses. biskupka olomoucká Mgr. Jana Šilerová, zúčastnili se dva biskupové, přes 20 farářů ze dvou diecézí,  a přes 200 věřících různých vyznání, aby společně vyprovodily slovy Písma a modlitbou br. Dobromila na jeho cestě ke Světlu.
 • 15.5.2007 manželka br. far. Dobromila Malého Olga (doposud farářka v Tovačově) je pověřena službou v NO Kojetín a stává se tak kojetínskou farářkou.
 • 30.6.2007 přijala kněžské svěcení z rukou olomoucké biskupky Mgr. Jany Šilerové a spolusvětitelů kojetínská farářka Olga Malá v zaplněném Husově sboru.
 • Srpen 2007 zahájeny ekumenické modlitby z Taizé, každou středu od 18,00 hod. v Husově sboru

 

R. 2008-2012

 • Život v obou NO stabilizován. Hlavním pilířem duchovního života je pravidelné setkávání: dětí a mládeže v hodinách Náboženství a  Duchovní výchovy ve školách a na faře; všech sester a bratří na Modlitbách a zpěvech z Taizé ve sboru, Biblických hodinách na faře a Bohoslužbách s vysluhováním svátostí ve sboru. Největší návštěvností setkávání i nadále vévodí Vánoční, Velikonoční a Dušičkové bohoslužby.
 • Koncem roku 2012 bylo nutno omezit činnost v tovačovském domově seniorů z důvodu nezájmu obyvatel o služby církve.
 • RS a FÚ NO Kojetín si dává do dalších let smělý cíl, po stabilizaci duchovního života NO pokračovat v opravách Husova sboru (synagogy).
 • Zajímavostí těchto let jsou dvojí křtiny rodiny Hossein-Selsdonových v Husově sboru a svatba Jamese a Nely Wittek-Craig až z Utahu (USA) na tovačovském zámku.

 

R. 2013

 • Po mnoha marných, náročných a neúspěšných pokusech, se podařilo zajistit grand/dotaci z MAS/SZIF (regionálního fondu EU obnovy venkova) na další opravy Husova sboru (synagogy). Protože elektroinstalace ve sboru je z roku 1953, od r. 2004 v havarijním stavu, je dotace účelově přidělena na 1. etapu rekonstrukce elektroinstalace - Obnovení modlitebny. Práce započaly 18.9.2013 a byly úspěšně ukončeny 16.12.2013
 • Dotace byla NO proplacena v červnu 2014.

 

R. 2014

 • Díky pevné vůli RS a FÚ a s Boží pomocí jsme, díky dotaci z MK ČR (program ORP) a města Kojetína, dokončili 2. etapu rekonstrukce elektroinstalace ve sboru. V příštích letech nás čeká 3. etapa a opravy fary. V týdnu mobility jen za pátek a sobotu 26.-27.9.2014 přišlo do sboru (synagogy) přes 200 návštěvníků vč. starosty města a několika čl. zastupitelstva.
 • Okolí Husova sboru - synagogy se dočkalo dalších úprav. Nasvícení sboru, nové prostranství před sborem a parkoviště pro návštěvy u parku za sborem. Poděkování patří městu Kojetín a firmě Technis.

 

R. 2015

 • Díky pevné vůli RS a FÚ, a s Boží pomocí, jsme díky dotaci z MK ČR (program ORP) a města Kojetína, dokončili opravu střechy fary, do které zatékalo, a byla delší čas v nevyhovujícím stavu.
 • V příštích letech nás čekají opravy fasádních ploch fary a dlouho odkládaná náročná 3. etapa oprav elektroinstalace sboru (hl. sál). Do budoucna je třeba přistoupit k revizi a přetření fasádních ploch sboru (opravené v letech 2001-2002).

 

R. 2016

 • Díky pevné vůli RS a FÚ, a především s pomocí Boží, jsme díky, dotaci z MK ČR (program ORP, okr. Přerov) a města Kojetína, dokončili I. etapou opravu vnějších fasádních ploch fary - oprava štítů a zídky farního dvoru, které byly již delší čas v nevyhovujícím stavu. 
 • V příštích letech nás čeká dokončení oprav fasádních ploch fary a dlouho odkládaná náročná 3. etapa oprav elektroinstalace sboru (hl. sál). Do budoucna je také třeba přistoupit k revizi a přetření fasádních ploch sboru (opravené v letech 2001-2002). Také je možno dle dohody či potřeby přistoupit k rekonstrukci elekroinstalace farního bytu a restaurace původního rituálního židovského umyvadla Kijor (Lavabo) a kamenného portálu (původního vchodu do synagogy ze 16 stol. nalezené při opravách v r. 2014).
 • Stav oprav si lze prohlédnout také v naší fotogalerii.
 • Jen za hodovní neděli v srpnu 2016 přišlo do Husova sboru přes 300 zájemců o prohlídku naší významné, nejstarší dochovalé, kulturní památky mikroregionu střední Haná. Sbor je také dlouhodobě hojně navštěvován v rámci výuky všemi třemi Základními školami v Kojetíně i víceletého Gymnasia Kojetín. 
 • Letos jsme ve sboru přivítali také významnou návštěvu z USA. Potomky rodiny Jordánovi z Kojetína.

 

Oznámení

 

Církevní příspěvky, dary lásky a dary na opravu sboru můžete zasílat na účet NO Kojetín 1880914349 / 0800 či na účet NO Tovačov 165232221 / 0300

 

Po předchozí domluvě je možnost přípravy na svátosti křtu, biřmování, pokání – smíření, manželství. Přípravy na svátosti je též možno vykonat při pastoračních návštěvách. Také je možné požádat o svátost útěchy nemocných.

2020  Církev československá husitská, Náboženská obec Kojetín   globbers joomla templates