Kázání a modlitby - NO CCŠH v Kojetíně

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kázání a modlitby


Zjevení Páně – 6. ledna; Tři králové: Hospodin v něm sám, tu zjevuje se nám.

Vstup: Mt 2,10-11 (NBK) Mt 2:10 Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Mt 2:11 Vešli do domu, nalezli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.      
                
Modlitba: „Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi přišel mezi nás hříšné, abys nám na sobě zjevil bohatství Boží milosti a odpuštění. Kéž je tvá hvězda jitřenkou a ukazatelem cest pro nás, stejně jako byla průvodcem třem mudrcům z východu v dávných dobách. Nebeský Otče, prosíme o dar Ducha svatého, abychom dokázali spatřit Kristovu hvězdu na naší vnitřní obloze a dali se jí vést z života vezdejšího do života věčného. Amen.“

První čtení: Iz 60,1-6 (NBK) 1 Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou. 2 Hle, tma sice přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví. 3 Ke tvému světlu půjdou národy, i králové k jasu tvého svítání. 4 Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni – ti všichni k tobě vzhlížejí; tvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou přinášeny v náručí. 5 Až to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě zamíří. 6 Stáda velbloudů tě zaplaví, dromedáři z Mediánu a z Efy, přijdou všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořením, aby Hospodinovy chvály hlásali.

Tužby: 2. Aby Ježíš Kristus jako pravé Světlo ze Světla zářil všem na cestě životem a srdce naše posvěcoval...
3. Za plnost života v duchu Kristova evangelia osvobozujícího a k činům zmocňujícího, za sílu do zápasu s mocnostmi zla…

Druhé čtení: Ef 3,2-6 (NBK) Ef 3:2 Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh svěřil pro vás, Ef 3:3 když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil výše. Ef 3:4 Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, Ef 3:5 které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: Ef 3:6 že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, spoluúdy téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu.

Evangelium: Mt 2,1-12 (NBK) Mt 2:1 Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. Mt 2:2 "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Mt 2:3 Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Mt 2:4 Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a tázal se jich, kde se má narodit Mesiáš. Mt 2:5 "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: Mt 2:6 ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských měst vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe Panovník vzejde, jenž bude pastýřem pro můj lid Izrael.'" Mt 2:7 Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Mt 2:8 Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já." Mt 2:9 Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Mt 2:10 Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Mt 2:11 Vešli do domu, nalezli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Mt 2:12 Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.

K obětování: Iz 40,5 (NBK) Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova promluvila.

K požehnání: Jr 33,6-9 (NBK) Hle – potom však obvážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. 7 Dám jim zakusit hojný poklad a bezpečí. Osud Judy a Izraele změním a vybuduji je tak jako kdysi. 8 Očistím tě ode všech zločinů, které proti mně spáchali. Všechny ty zločiny, které proti mně spáchali a jimiž se proti mně vzbouřili, jim odpustím 9 Jeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi, až uslyší o všem dobrodiní, které jim prokáži. Zůstanou v úžasu a rozechvění nad vším tím dobrodiním a nad vším pokojem, který svému lidu způsobím.

Modlitba před požehnáním: „Buď velebeno tvé jméno, Pane Ježíši, že jsi nás obdařil zjevením Boha Otce a v síle Ducha svatého nám dal prožít tento den jako den sváteční. Nadšeně a radostně buď pozdraveno tvé jméno, které je nad každé jiné jméno a před nímž bude klekat každé koleno na světě, protože je to jméno Boží. Amen.“

Vhodné písně: 221 nebo 222; 224 nebo 210

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky